Een ingrijpende gebeurtenis
Voor veel kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. En ook al doen ouders hun best om de kinderen te ontzien, de scheiding leidt voor hen onvermijdelijk tot grote veranderingen.

Maar ondanks het ingrijpende karakter van een (echt)scheiding, leidt deze gebeurtenis niet vanzelfsprekend voor alle kinderen tot grote problemen of verstoringen in hun ontwikkeling. De mate waarin de gebeurtenis zijn sporen achterlaat, hangt samen met het evenwicht tussen enerzijds de stressoren (ofwel de ‘draaglast’) en anderzijds de vaardigheden van het kind zelf en de protectieve factoren bij het kind en zijn of haar omgeving (de ‘draagkracht’).

Door onder professionele begeleiding over hun gevoelens en problemen te praten, ontdekken de kinderen in een Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s-groep dat zij er niet alleen voor staan.

Samen met een speciaal opgeleide trainer en een co-trainer oefenen ze heel concreet om stap voor stap goede oplossingen te vinden voor de problemen die ze tegenkomen.

Voor welke kinderen is het programma geschikt?
Het groepsprogramma Stoere Schildpadden is speciaal ontwikkeld voor kleuters met gescheiden ouders. Het groepsprogramma Dappere Dino’s is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar (groep 3 en 4 van de basisschool).

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de programma’s helpen bij het voorkomen en verminderen van problemen bij deze groep en het welzijn van deelnemende kinderen verbetert.

De programma’s leren kinderen vaardigheden om beter om te kunnen gaan met gevoelens en problemen die een (echt)scheiding met zich meebrengt. De groepstrainingen bieden sociale steun. Kinderen werken met behulp van psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken aan hun emoties en onrealistische gedachten. Stapsgewijs leren ze probleemoplossende vaardigheden. Verder zijn Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s gericht op het versterken van een positieve perceptie van zichzelf en het gezin.

Contra-indicaties voor deelname aan Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s zijn ernstige gedragsproblemen (sterk oppositioneel, agressief of destructief gedrag) en/of ernstige emotionele problemen die intensieve behandeling vergen (bijvoorbeeld sterk depressief of in zichzelf gekeerd gedrag).

Een kind moet zich kunnen aanpassen aan de groepsstructuur en deel kunnen uitmaken van de uitwisseling binnen de groep. Dit stelt eisen aan aanpassingsgedrag, impulsbeheersing en leerbaarheid.

Op zoek naar oplossingen
Jonge kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook allerlei angsten, fantasieën over een verzoening tussen de ouders, woede en schuldgevoelens komen veel voor.

Aan al deze zaken besteden Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s aandacht, maar de programma’s maken de scheiding niet tot een ‘zwaar probleem’. De boodschap is dat een scheiding uiteindelijk kan leiden tot een stabiele situatie, waarmee je heel goed kunt leven.

De trainers gaan steeds uit van de eigen kracht van het kind. In de groep ontdekken de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s-groep leren zij daarmee om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie.

Hoe ziet het programma eruit?
De Schildpadden en Dino’s komen gedurende vier maanden wekelijks bij elkaar, totaal twaalf keer. De groep bestaat uit vier tot zes (Schildpadden) of zeven (Dino’s) kinderen.

Het programma wordt verzorgd door speciaal opgeleide trainers. Zij zorgen voor een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding.

In de groep leren de kinderen veel van elkaar. Kinderen voelen zich meestal gesteund en gestimuleerd door de ervaringen van andere kinderen die ook een (echt)scheiding hebben meegemaakt. Uiteraard geldt als regel: niemand brengt de persoonlijke verhalen van de andere kinderen buiten de groep.

Het programma behandelt de volgende hoofdthema’s:
1. Het kind en zijn of haar gevoelens
2. Leren omgaan met gevoelens en problemen
3. De relatie tussen ouders en kind
4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin?

De trainers werken veel met groepsschildpad Sam of groepsdino Rex, een handpop die de kinderen vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Elk kind krijgt na afloop een diploma en de groep eindigt met een feestje! 

Wilt u weten hoe mensen in uw organisatie of gemeente een startkwalificatie training kunnen volgen tot Dappere Dino’s-trainer? Bekijkt u voor informatie over de training de pagina ‘Word ook trainer’ in het hoofdmenu.

Wilt u weten of er groepen mogelijk zijn bij u in de buurt, kijkt u onder het tabblad Contact.